نباید محتوای برنامه هیچ مسجد و هیئتی خالی از مفاهیم قرآنی باشد