تجلیل از هنرمندان قرآنی شرکت‌کننده در نمایشگاه مجازی اندونزی