آیه‌ای که امام خامنه‌ای درباره ضرورت "ترک تعهد با دشمن" اشاره کردند