راهی برای نجات از تمام بدى‌ها و دشمنی‌ها در بیان امام علی (ع)