راه اندازی میز خدمت ویژه پیرغلامان و ستایشگران در خانه مداحان