جشنواره فیلم صالح(س) آیین زندگی و اندیشه اسلامی را ترویج می کند