مدیران قرآنی جلسات تفسیری برای فهم عوام را در دستور کار قرار دهند