مدارس صدرا با تربیت افراد متدین متخصص نقش مهمی در آینده کشور دارد