مراسم قرائت مناجات شعبانیه هیئت میثاق با شهدا برگزار می شود