تعمیق روابط دینی، فرهنگی و سیاسی از طریق گفتگو بهترین راهبرد است