رویکردهای دوگانه حاکم بر تصمیمات دولتمردان خاتمه یابد/تعطیلی هیئت‌ها بدون استفاده از نظر کارشناسی