نمازهای جماعت در ماه رمضان با رعایت پروتکل‌ها برقرار خواهد بود