نسبت کلام سخنوران عرب با خطبه امام علی(ع)، نسبت خاک است با زر ناب