نشست «منجی آخرالزمان از دیدگاه ادیان و مذاهب» در تایلند برگزار شد