هدفمندی و هدف گذاری در زندگی باید چگونه باشد؟/حکایتی از «ابوسعید ابوالخیر»