شخصیت دادن به انسان؛ مهمترین شاخصه فلسفه سیاسی امامت