«اسلام آباد بوردینگ اسکول» می خواهد الگوی تربیت اسلامی باشد