از مهم‌ترین مبانی انسان‌شناختی امام خمینی، کرامت و حرمت انسان است/ قواعد فقهی در اندیشه‌ سیاسی امام