دولت فدرال، خطبه‌های نمازجمعه در آلمان را تجزیه و تحلیل می‌کند