امام علی (ع) یک فرد فرامکانی و فرازمانی است/انسانیت؛ گمشده امروز