جایگاه علوم عقلی در توسعه و اسلامی سازی دانش بررسی می شود