نظام علمی ما حقایق را به جامعه منتقل نمی‌کند/ آمریکا؛ از رویا تا واقعیت