باید درک آنتولوژیک از جهان امروز داشته باشیم/ تأخر تاریخی مهمترین مسأله فرهنگی ماست