بزرگ‌ترین تجمع آیینی در مهدیه تهران پس از فوت کافی