جامعه‌شناسان ایران مرده‌اند/ دوقطبی‌کردن جامعه، مطالبات صنفی را سیاسی می‌کند