برگزاری نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در دانشگاه تهران