الگوی اخلاق توحیدی در قرآن کریم، از منظر علامه طباطبایی منتشر شد