علامه جعفری، علم و دین و فلسفه را ارکان حیات معقول می دانست