لزوم هم‌افزایی هدفمند میان نهادهای قرآنی دیده می‌شود