نقدهای محمدرضا زائری در «تقاطع انقلاب»؛ اگر به بقای انقلاب برای آینده می‌اندیشیم