اهدای ۲۰ جلد قرآن کریم و کتاب‌های اسلامی به یکی از مساجد اوگاندا