دانشگاه مونستر میزبان کنفرانسی در حوزه تفسیر قرآن می‌شود