دوره آموزشی تربیت مربی فلسفه برای کودکان برگزار می شود