نشست «فرگه: از مبانی ریاضیات به فلسفه زبان» برگزار می شود