تصور کن؛ چه با ترانه «جان لنون» چه با فرمان «امام علی»