علوم انسانی ارتباط معناداری با زمینه‌‏های فرهنگی دارند