نشست «نئولیبرالیسم؛ آزادی در حصار سرمایه» برگزار می شود