کارگاه اصول و مبانی حکمت هنر ایرانی-اسلامی برگزار می شود