ایجاد تفرقه مغایر با سنت معصومین است/ حدیث رفع القلم صحت ندارد