نشست نقد کتاب «دولت و سیاست اجتماعی در ایران» برگزار می شود