نشست بررسی مصوبۀ تنوع حذف تنوع مدارس دولتی در ایران برگزار می‌شود