کنفرانس وحدت با حضور ۴۰۰ مهمان خارجی برگزار می‌شود