رئیس شورای عالی مجلس جامعه اسلامی بوسنی و هرزگوین درگذشت