تفاهم‌نامه پرورش استعدادهای هنری در مناطق محروم امضا شد