کتاب مخاطب شناسی در ارتباطات تبلیغی منتشر شد/بررسی قوت‌ها و ضعف‌های نظام ارتباطات در تبلیغ سنتی