تدوین اطلس تاریخی اعتاب مقدسه توسط سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح