این کتاب ضعف‌ها و آسیب‌های تبلیغ سنتی را به شما می‌شناساند