کنگره بین المللی راهکارهای گسترش غدیر و ترویج نهج البلاغه در جهان