شاه‌میوه: هیئت داوران مسابقات سراسری قرآن تلفیقی از افراد با تجربه و جوان / متسابقین بر مدار اخلاق باقی بمانند