برگزاری نشست علمی بررسی کتاب «سیاست خارجی ایران» در لبنان